tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Wat vindt u ervan?

  • Mogen we u interviewen?
    Neem contact met ons op!
    Per e-mail: info@ruitenaa.nl
    Of telefonisch:
    050 - 3178500

Interview

Particulier natuurbeheerder Albert Schuring

De EHS is een verrijking voor natuur en landbouw

Tussen Ter Apel en Sellingen, in het buurtschap Veerste Veldhuis, woont akkerbouwer Albert Schuring met zijn gezin alweer 25 jaar in de - bijna - gelijknamige boerderij ’t Veerste Veldhuis. Hoe die naam is ontstaan, weet Albert niet precies. Maar grote kans, denkt hij, naar de familie ten Velthuis, die er in ieder geval in 1750 al woonde. ‘Veerste’ zou verband kunnen houden met de verst gelegen es in de vroegere nederzetting. De boerderij grenst vrijwel direct aan een voor de EHS in te richten terrein weerszijden van het riviertje de Ruiten Aa. BBL heeft de voormalige landbouwgrond aan Albert Schuring verkocht met de opdracht tot particulier natuurbeheer.

Geen beschrijving

De Ecologische Hoofdstructuur vindt Albert een goede zaak. “Ik zie het als een verrijking voor zowel de natuur als de landbouw. De percelen van landbouwers in de EHS hebben doorgaans niet een ideale vorm, ze zijn omgeven door bosranden, ze hebben lage en hoge delen en de ontsluiting is niet optimaal. Dankzij de EHS worden we in staat gesteld om deze percelen te ruilen tegen aanvaardbare percelen buiten de EHS. En doordat de landbouw uit het EHS gebied verdwenen is, wordt de natuurwaarde van het gebied verhoogd. Je moet als ondernemer vooruit kijken en binnen de EHS heb je voor de reguliere landbouw geen ruimte. Landbouwers met ideale percelen binnen het gebied hebben er moeite mee om te vertrekken. Dat valt te begrijpen. Maar als je het geheel in overweging neemt, weet ik zeker dat het een verrijking voor de reguliere landbouw en voor de natuur in de EHS is.”

Verknocht aan Westerwolde
Albert is duidelijk verknocht aan het Westerwoldse landschap. “Ja, de coulissen, die afwisseling tussen open en gesloten vind ik prachtig. Dat komt natuurlijk ook omdat ik hier grootgebracht ben. Het is een interessant gebied. De Ruiten Aa die van oudsher al de levensader was, de karspelen of kerkdorpen die op de flanken zijn ontstaan, de essen voor de akkerbouw en de wilde gronden die vroeger achter die essen lagen. Ik mag graag op oude kaarten kijken. Ook de rijkdom aan flora en fauna boeit me. Onlangs was er bij de uitvoering van werken aan de Ruiten Aa een vistelling en dat leverde een hele waslijst aan soorten op, onder andere de zeldzame modderkruiper. Prachtig, toch?”

Geen beschrijving

Plan uitwerken: een heel verhaal!
Wanneer kwam Albert voor het eerst met de EHS in aanraking? “Dat was toen een collega-landbouwer via kavelruil zijn bedrijf verplaatste vanuit EHS- naar regulier gebied, waar ik ook twee percelen had. Die zijn toen uitgeruild voor grond in het buurtschap Slegge, zodat daar één kavel kon worden gevormd. Enige tijd later, een jaar of vijf geleden, kwam BBL bij me met de vraag of ik geïnteresseerd was in particulier natuurbeheer van het naast mijn boerderij gelegen gebied Ter Walslage waar de Ruiten Aa dwars doorheen loopt. Ook aan de andere omliggende grondeigenaren werd die vraag voorgelegd. Als je belangstelling had, moest je een plan schrijven voor herinrichting betreffende  beheer en financiering. Ik heb dat toen gepresenteerd aan de provincie en BBL en een paar weken later kreeg ik bericht dat het gebied aan mij werd toegewezen.”

Zoals het vroeger was
“Op dat moment had het gebied de functie van akkerland. Direct nadat de voorlopige handtekening was geplaatst, kreeg ik het tijdelijk in pacht van BBL. Het eerste jaar zijn er nog akkerbouwgewassen op geteeld. In het tweede jaar zijn die delen blijven liggen waar met de uitvoering van werken werd begonnen. In de zomer van 2009 is de hele inrichting voltooid en in dat najaar vond de kadastrale overdracht van het geheel plaats. De Ruiten Aa meandert er weer als vanouds, de esrand is beplant en steilranden zijn teruggebracht. Langs de beek zijn hier en daar eiken geplant, de oevers zijn steil afgegraven en op twee plekken is een wandelpad aangelegd. De hele inrichting is mede gebaseerd op herinneringen van zo’n veertig jaar terug. Het regelmatig gevoerde vooroverleg en naderhand de betrokkenheid bij de uitvoering was altijd plezierig. Over het resultaat ben ik zeer tevreden, zeker in deze periode - de overgang van voorjaar naar zomer - waarin de natuur tot glorie komt.”

Geen beschrijving

Ecologische voorwaarden
Het EHS-gebied Ter Walslage bestaat, behalve uit natte natuur, grotendeels uit biologisch gras en deels biologische akkers. Hoe gaat Albert dat beheren? “Vanaf half juni mag ik gaan maaien en vanaf 1 juli mag het worden begraasd. Ik denk er sterk over om er runderen te laten grazen. Voor de toekomst valt te overwegen om een potstal te maken.  Stro kan dan voor de potstal worden gebruikt en de mest kan op het land. Het hebben van een veestapel zal dan inderdaad even wennen zijn. Ik heb wel wat hobbyschapen, een geit en een paar paarden, maar dat betekent nog niet dat ik alles van vee weet. Gelukkig ken ik verschillende mensen in de omgeving die mij alles over gras en grazers kunnen vertellen. Voor de akkers geldt uiteraard dat er aan ecologische voorwaarden moet worden voldaan. Er mogen alleen granen of gras worden verbouwd, er mogen geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden toegepast en er mag niet worden geëgd. Eens in de drie jaar mogen de akkers worden bemest met greepvaste mest. Elk jaar een derde van de grond bemesten geeft een regelmatig werkplan. Grasland mag jaarlijks in het voorjaar worden bemest met greepvaste mest. Het grasland en de akkerbouwpercelen zijn aangemeld bij Skal, de organisatie die het biologische keurmerk voor de landbouw afgeeft.”

Blij met beheerstaak
Tijdens een wandeling door zijn natuurgebieden straalt het plezier van Alberts gezicht af. Dan weer ontdekt hij een nieuw plantje, dan weer een nieuwe vogel. Voor een weinig schuwe reebok houdt hij onmiddellijk de pas in om foto’s te maken. “Er valt zoveel te ontdekken! Ik ben erg blij met deze nieuwe tak van sport. In financieel opzicht denk ik dat het budgetneutraal uitpakt. Ik moet toegeven dat dit wel een optimistisch scenario is. Maar als het me toch iets meer kost dan verwacht, dan maakt een stuk idealisme in mij dat weer goed. In eerdere situaties was ik ook al bij natuurontwikkeling betrokken. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat ik alles op alles heb gezet om deze opdracht te verwerven.  Als een collega dit natuurgebied was gegund, had ik het ook prima gevonden.  Want ook dan had ik genoten van dit unieke stukje natuur.”

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl